Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr 230

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr 230
 
header van nieuwsbrief
 

Algemene Nieuwsbrief Wereldwinkels Nederland nr. 230

 

Lokale producten in wereldwinkel  dames tonen producten van Middin Turfschipper
WATERINGEN – Ēerlijk Wereldwinkel Wateringen vindt het belangrijk om ook aandacht te besteden aan mensen dichterbij, mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom is de wereldwinkel een samenwerking aangegaan met een lokaal werk-leercentrum voor mensen met een verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel: Middin Turfschipper. Dagelijks werken daar gemiddeld 42 cliënten aan allerlei opdrachten voor bedrijven en winkels. Zo krijgen de cliënten de kans zich te ontwikkelen en actief deel te nemen aan de maatschappij. In Wereldwinkel Wateringen is nu een speciale hoek ingericht voor de artikelen van Middin Turfschipper. Deze leuke artikelen zijn nu dus rechtstreeks te koop bij de wereldwinkel. Ook is het mogelijk teksten op diverse producten te laten afdrukken. Ēerlijk Wereldwinkel Wateringen en Middin Turfschipper zijn blij met de samenwerking en hopen op een mooie verkoop van de artikelen.

Foto: Wereldwinkel Wateringen


Veertigste verjaardag
SASSENHEIM - Wereldwinkel Sassenheim bestaat 40 jaar en viert dit jubileum zondag 25 februari in ‘t Onderdak. Tijdens de feestmiddag zijn er informatieve en leuke stands te vinden rondom de thema’s fair trade en duurzaamheid. Ook wordt de film ‘Bigger than us’ vertoond en kunnen aanwezigen meedoen aan een workshop percussie. Het jubileumfeest werd voorafgegaan door feestelijke aanbiedingen in de net opgeknapte wereldwinkel. Klanten mochten grabbelen voor korting en kregen mooie aanbiedingen.

22 nieuwe wereldwinkels?
NEDERLAND – In de Volkskrant was op 13 februari een artikel te lezen over een onderzoek van Locatus naar de top-100 van winkelketens met de meeste vestigingen per 1 januari 2024. In dat artikel staat dat de wereldwinkelketen er vorig jaar 22 winkels bij heeft gekregen. Een wonderlijk bericht.
In werkelijkheid zijn er 11 wereldwinkels gestopt in 2023.

Volgens de gegevens van Locatus waren er 126 wereldwinkels op 1 januari 2023 en 148 per 1 januari 2024, vandaar de gemelde stijging van 22. In werkelijkheid houdt Wereldwinkels Nederland op de website (www.wereldwinkelsnederland.nl) het aantal wereldwinkels actueel en accuraat bij.
Er zijn 183 wereldwinkels in Nederland.
Enige jaren geleden bestond deze discrepantie ook al, en heeft Wereldwinkels Nederland Locatus hierover gecontacteerd, maar Locatus gaf aan geen belangstelling te hebben. Men vertrouwde op de eigen tellingen ter plaatse.

Opvallend is tenslotte ook dat de Volkskrant het bericht van Locatus klakkeloos overneemt. Elke journalist had met een simpele zoekopdracht op internet kunnen vaststellen dat er wel berichten over recente sluitingen en verhuizingen zijn, maar geen berichten over nieuwe wereldwinkels.

Ideeën over nieuw soort certificering
DEN HAAG – Bijna honderd mensen zijn in februari in Den Haag samengekomen voor het eerste SDGCafé van 2024. De opkomst bestond uit een groep met verschillende leeftijden en achtergronden uit verschillende sectoren. Het doel van de bijeenkomst was een nieuw certificeringssysteem voor eerlijke handel te ontwikkelen. Deze certificering gaat over het aanpakken van armoede door de herverdeling van opbrengsten van producten met een Afrikaanse oorsprong, die in Europa worden verhandeld. Terwijl de traditionele certificeringssystemen zich op de upstream van producten richten, verschuift het Equal Trade-systeem de focus naar de downstream. Het concentreert zich op Afrikaanse grondstoffen die in Europa worden verwerkt en met aanzienlijke winstmarges worden verkocht, waarmee een nieuw perspectief op eerlijke handel wordt geïntroduceerd.
Het gehele, enthousiaste verslag van het SDGCafé is te lezen op de site van viceversaonline.

COLUMN OVER ONZE WERELD VAN HOOP, STRIJD EN GLORIE

Grootse gedachten
column (172) van Hans Beerends


Cover van boek 'grootse gedachten'GROOTSE GEDACHTEN
Onder die naam schreef historicus Hans Schoots een uitvoerige verhandeling over politieke extreme linkse en rechtse partijen en bewegingen in democratisch Nederland van de laatste 100 jaar. Dat begint dan bij de linkse revolutionaire oproep van de socialist Jelle Troelstra in 1918 en eindigt bij de rechtse oproep voor terugkeer naar een blank Nederland van Thierry Baudet in 2019. Daartussen lees je beschrijvingen van de vooroorlogse NSB en Zwart Front plus een reeks fascistische splintergroepen. Daarnaast de vooroorlogse communistische party de CPH en de Trotzkistische Revolutionaire partij. De oorlogsjaren 1940-45 slaat Schoots over. Na de oorlog krijg je op rechts achtereenvolgens Janmaat, Pim Fortuyn en Baudet en op links de communisten die hun CPH veranderde in CPN en daarnaast een reeks kleine trotskistische en maoïstische partijen en bewegingen.

Extreme partijen en bewegingen noemt Schoots diegenen die niet meer geloven dat via democratische hervormingen hun ‘idealistische staat’ werkelijkheid kan worden. Ze gebruiken nog wel de parlementaire verkiezingen, maar zien dat meer als een politiek draagvlak voor de uiteindelijke volksrevolutie en staatsgreep die de echte verandering zal brengen. Dit geld zowel voor links als voor rechts. In de politicologie maakt men een duidelijk verschil tussen radicale linkse c.q. rechtse partijen, partijen die de democratie respecteren en zullen verdedigen en extreme partijen en bewegingen die er duidelijk voor uitkomen dat ze, als de gelegenheid zich voordoet, de democratische rechtsorde opzij zullen zetten.

DE WIEG VAN DE DEMOCRATIE EN DE PARTIJEN DIE DAAR UIT VOORKWAMEN.

Ontegenzeggelijk begint het idee van volksvertegenwoordiging, de democratie, bij de verlichting en de Franse revolutie van 1789. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. De macht van de adel en clerus (de kerk) was doorbroken en elk mens was in principe juridisch vrij. In de praktijk bleek die vrijheid echter voorlopig alleen te gelden voor redelijk welgestelde mannen. Gewone arbeiders, slaven en vrouwen werden uitgesloten. Toch lag in de principes van de revolutie al de kiem voor vrijheid voor allen.

Via een reeks volksopstanden en politieke beleidswijzigingen kwam die vrijheid voor allen er pas na ruim 200 jaar. Kortom: 1830 en 1871 opstanden in Parijs, in Nederland in 1848 grondwetswijziging door Thorbecke, waarbij het aantal kiesgerechtigden van 9,3% opliep naar 62% in 1909, einde van de slavernij in 1863 en tenslotte algemeen kiesrecht voor mannen in een reeks Europese landen waaronder Nederland in 1917 gevolgd door het vrouwenkiesrecht in 1919.

Na de aanname van algemeen kiesrecht ontstaan er in Nederland drie dominante politieke stromingen, te weten: het socialisme en het liberalisme, de twee kinderen van de Franse revolutie en de christen-democraten die in feite erfgenamen zijn van de conservatieven die zich keerden tegen de verlichting en de revolutie. Een van de christelijke partijen die later opgegaan is in het CDA is de partij van de Gereformeerden, de Anti Revolutionaire Partij. Deze partij, opgericht in 1879, verzette zich tegen de ideeën van de verlichting en de Franse revolutie.

WEERSTAND TEGEN DE DEMOCRATIE

Juist rond de tijd dat algemeen kiesrecht en democratie voor iedereen gestalte kreeg (na de Eerste Wereldoorlog 1914-1918) werd ook de kritiek op en de weerstand tegen de democratie steeds duidelijker. Niet alleen de welgestelde elites die weinig voordeel zagen in kiesrecht voor iedereen maar ook een aantal intellectuelen waren bevreesd dat politiek beleid gebaseerd op kiesrecht voor het slecht opgeleide en arme volk zou leiden tot chaos. Men nam niet alleen afstand van de democratie voor allen, men keek er ook op neer, verachtte het zelfs. Dat begon al met hoogleraar Bolland. In een rede in 1921 stelde hij dat wij sinds 1918 naar beneden gegaan zijn naar ontwrichting, naar ontreddering en naar staatsbankroet. Hij was niet de enige. Kritische katholieke jongeren vielen in de jaren twintig uiteen in een links georiënteerde beweging rond het blad De Gemeenschap en een rechtse groep rond het blad De Valbijl. Die laatste groep beschreef democratie als een horde die bij elkaar gehouden werd door angst. Men schreef over de democratische plee en over laffe mensen die in de kudde blijven om te grazen.

Ook bij linkse extreme partijen was democratie niet populair. Geïnspireerd door de revolutionaire staatsgreep van Lenin in Rusland in 1917 koos de CPH voor revolutionaire veranderingen die moesten uitlopen in de ‘dictatuur van het proletariaat’. In 1928 werd dat door de partij beschreven als ‘een hardnekkige strijd, educatief opvoedend die met toepassing van allerhande dwangmiddelen zich keert tegen de krachten en tradities van de oude maatschappij’. Overigens heeft de CPN na de onthullingen over de misdaden van Stalin door Chroesjtsjov in 1956 haar antidemocratische karakter verlaten en werd zij een radicale socialistische partij.

VERSCHIL EN OVEREENKOMST TUSSEN LINKS EN RECHTS EXTREMISME

In het algemeen zie je dat rechts extremistische partijen altijd opkomen voor één bepaalde nationaliteit, ras of stand en dat links extremisme opkomt voor verandering van de gehele wereld en maatschappij. Men wendt zich in eerste instantie weliswaar tot de arbeidersklasse. Deze klasse is in hun visie de drager van en de voorhoede van veranderingen die uiteindelijk en goede komen aan de gehele mensheid. Dat daar in de praktijk niets van terecht gekomen is, doet niets af van de intentie en pretentie van deze revolutionairen.

De overeenkomst van extreme partijen zowel links als rechts is dat deze partijen of partijtjes zich zelf zien als een voorhoede, als een groep die lang voor de kortzichtige anderen weet hoe alles in elkaar zit en wat de toekomst zal zijn. Men neigt naar sektarisme. Kameraden die even anders zijn gaan denken, worden genadeloos, als ketters, uitgestoten. Deze vooringenomenheid rechtvaardigt ook hun beleid gericht op revolutie en staatsgreep. Waarom zou je, zo denkt men, wachten op al die achterblijvers die nog steeds geloven dat democratische hervormingen de oplossing kunnen brengen?

Dat duidelijke problemen als de toename van de kloof tussen rijk en arm, het klimaatprobleem alsmede gevoelens van eenzaamheid en zinloosheid niet door de democratie zullen worden opgelost, heeft alles te maken met het feit dat onze democratie nog steeds voor een groot deel gedomineerd wordt door het huidige neoliberale economische stelsel. Alles is gericht op winst en economisch nut. Sociale en milieuproblemen zijn daaraan ondergeschikt.

Als gevolg van deze neoliberale onmacht en deels onwil geven ook meer mensen hun stem aan antidemocratische partijen, vaak zelfs tegen hun materieel belang in. Terechte ontevredenheid en teleurstelling over de onmacht van democratische gekozen meerderheden kan op dit ogenblik leiden tot versterking en zelfs dominantie van rechts extremistische partijen. Zie de ontwikkelingen in Italië, Polen, Roemenië, Rusland, Trump in de VS, Duitsland, alsmede diverse staten in Latijns Amerika en tenslotte niet te vergeten in ons eigen land. Regeringen van de huidige democratische landen dragen een grote verantwoordelijkheid. Het negeren van sociale problemen bevordert de groei van partijen waar zij zelf ook niet achter staan. Of zoals Winston Churchill het in 1940 zei: ‘Democratie is geen volmaakt systeem, maar het is minder slecht dan alle andere systemen’. Niet het afschaffen of verzwakken van de democratie is daarom zinnig, maar het verbeteren van de democratie. Respect, waardering, betrokkenheid voor en het geven van verantwoordelijkheid aan iedere burger is daarom meer dan ooit vereist.

Grootse Gedachten - Extremen in democratisch Nederland
Geschreven door Hans Schoots
Uitgever Boom
Afbeelding: Boom Geschiedenis


Hans Beerends 
 

--------------- // ---------------

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Wereldwinkels Nederland

Copy voor deze nieuwsbrief aanleveren via:


25 februari 2024

Wereldwinkels Nederland
KvK 56006144
www.wereldwinkelsnederland.nl ,
 

Geen interesse meer in onze nieuwsbrief? Klik hier om uit te schrijven

Email built with AcyMailing