Fair trade criteria

Fair trade

Fair trade is een handelspartnerschap gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer rechtvaardigheid in de internationale handel. Het draagt bij aan duurzame ontwikkeling door het aanbieden van betere handelsvoorwaarden en het veilig stellen van de rechten van gemarginaliseerde producenten en werknemers, in het bijzonder in ontwikkelingslanden. Fair trade organisaties, gesteund door consumenten, zetten zich actief in voor ondersteuning van producenten, bewustwording en voor campagnes voor veranderingen in de regels en de praktijk van de conventionele internationale handel. (Nederlandse vertaling van de definitie opgesteld door FINE (FLO-IFAT-NEWS-EFTA) in 2009)

Fair trade principes

Wereldwinkel Nederland werkt vanuit de 10 fair trade principes die vastgesteld zijn door de World Fair Trade Organisation (WFTO), zie https://wfto.com/our-fair-trade-system.

fair trade criteria

 1. Kansen bieden aan gemarginaliseerde producenten

  Doel is het bieden van kansen aan economisch achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende, producenten in ontwikkelingslanden.

 2. Transparantie en ketenverantwoordelijkheid

  Er is openheid en ketenverantwoordelijkheid bij alle partners in de keten.

 3. Eerlijke handelsvoorwaarden

  Er wordt gestreefd naar betrouwbare, langdurige handelsrelaties, er is voorfinanciering waar nodig, afspraken zijn duidelijk en worden nagekomen.

 4. Verantwoorde prijzen en leefbare lonen

  De betaalde prijzen aan producenten zijn voldoende voor een leefbaar loon en om de kosten van productie en handel te dekken.

 5. Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid

  Als oudere kinderen meewerken bij de producent mag dat niet ten koste gaan van gezondheid of onderwijs. Elke vorm van dwang of geweld is uitgesloten.

 6. Gelijke kansen

  Er is gelijke behandeling, ongeacht sekse, ras, religie. Geen discriminatie. En er is vrijheid van organisatievorming van medewerkers, in vakbonden of een gekozen vertegenwoordiging.

 7. Verantwoorde arbeidsomstandigheden

  Arbeidsvoorwaarden als werktijden, ziekteverlof en vakanties zijn goed geregeld. En voor een gezonde en veilige werkomgeving wordt zorggedragen.

 8. Capaciteitsopbouw

  Producenten krijgen passende ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijfsvoering. Veelal is dit maatwerk. Het kan bijvoorbeeld gaan om marktinformatie, productontwikkeling, verbetering van de organisatiestructuur of het management.

 9. Zorg voor het milieu

  Alle partners in de keten streven minimale milieubelasting na. Ze doen dit door zo veel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke hulpstoffen en door afvalstromen verantwoord te beheren.

 10. Promotie van fair trade

  Alle partners in de keten kennen de doelstellingen van fair trade, handelen er naar, en dragen dit ook uit.

Ontwikkelingslanden

De wereldwinkels betrekken hun producten uit “Low income or Middle income economies”, ook wel de ontwikkelingslanden genoemd. Om te bepalen welke landen dit zijn, wordt de indeling van de Wereldbank gevolgd.

Leefbaar loon

Wereldwinkels verkopen producten waarvoor de producenten in ontwikkelingslanden een reële vergoeding krijgen. Om dat te bepalen wordt het begrip ‘leefbaar loon’ gebruikt. Daaronder wordt verstaan dat als de producent aan het product voltijd zou werken, hij of zij een loon verdient waarmee hij én de productiekosten kan dekken én voor zijn (of haar) familie de kosten van voedsel, kleding, onderdak, medische kosten en schoolgelden voor de kinderen kan betalen. Uiteraard is dit aldus gedefinieerde ‘leefbaar loon’ verschillend van regio tot regio en van bedrijfstak tot bedrijfstak. En ook afhankelijk van de gemiddelde gezinsgrootte. Gewoonlijk is het leefbaar loon beduidend hoger dan de (door de ontwikkelingslanden vastgestelde) officiële minimumlonen.

Beoordeling fair trade importeurs

Wereldwinkels Nederland heeft een eigen beoordelingssysteem. Daarbij bezoekt een onderzoeker de importeur. De onderzoeker rapporteert zijn bevindingen aan de commissie beoordeling & assortiment. Deze adviseert het bestuur van Wereldwinkels Nederland. Als er voldoende onderbouwing is dat de importeur fair trade is wordt de importeur opgenomen op de lijst met fair trade importeurs. Dit geldt voor een nieuwe importeur. De importeurs die al op de lijst staan worden periodiek heronderzocht. Zo nodig worden verbeterpunten meegegeven, waaraan gewerkt moet worden om op de lijst gehandhaafd te blijven.

Aanvraag beoordeling door importeurs

Een importeur die meent te voldoen aan de fair trade criteria kan een beoordeling aanvragen om op de lijst te komen. Dit proces start met een e-mail naar . Er worden geen kosten in rekening gebracht. De kosten van de beoordeling zijn voor Wereldwinkels Nederland. Dit proces wordt bij elke importeur gevolgd. Is de importeur al beoordeeld of gecertificeerd uit andere hoofde dan zal de procedure in de regel eenvoudiger zijn.

Meer informatie voor importeurs

Klik op de knop links voor meer informatie. Deze informatie gaat zowel in op het beoordelingsproces, als op het gehanteerde beoordelingssysteem.

Algemene vragen of eerst nadere informatie?

Stuur een e-mail naar .

Wereldwinkels Nederland
postadres Parallelweg 4, 9919 AC Loppersum
06-45116959 |
Kvk 56006144 | RSIN-Fiscaal nummer 8519.40.444